Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ŚZPS

Zarząd Śląskiego Związku Piłki Siatkowej postanowił zwołać na dzień 12 czerwca 2023 r (poniedziałek) WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE w związku z działalnością w latach 2021-2023.
Zebranie odbędzie się w gmachu Politechniki Śląskiej w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8a.
Początek o godz. 17.00 w pierwszym terminie i o godz. 17.30 w drugim terminie.

Równocześnie Zarząd uchwalił klucz wyborczy Walnego Zebrania Sprawozdawczego:
– 1 przedstawiciel dla każdego członka zwyczajnego (klubu) – członka ŚZPS
– 1 przedstawiciel dodatkowo, za każdy zespół szczebla centralnego za drużynę oddzielnie dla kobiet i mężczyzn

Czynne prawo wyborcze posiadają przedstawiciele spełniający postanowienia statutu w par. 31 ust. 1 i par. 32 ust. 1 i 2 wg stanu klubów na dzień 31.12.2022 r.

Przedstawiciele klubów nowoprzyjętych mogą uczestniczyć w zebraniu z biernym prawem wyborczym.

Przedstawiciele klubów zalegających z płatnością opłat statutowych nie otrzymają czynnego prawa wyborczego (mandatu).

Delegaci powinni posiadać imienne Pełnomocnictwa Zarządów Klubów, podpisane przez uprawnionych członków Zarządu Klubu – zgodnie ze statutem Klubu. Pełnomocnictwa delegatów ŚZPS Katowice powinien otrzymać pocztą elektroniczną na maila biuro@szps.pl do dnia 31.05.2023 r.

Brak pełnomocnictwa lub brak potwierdzenia poprzednich pełnomocnictw stanowić będzie podstawę do odmowy uznania przez Walne Zebranie uprawnień przedstawiciela.

Pozostałe materiały zostaną wysłane pocztą elektroniczną do przedstawicieli delegatów nie później niż na 14 dni przed dniem Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

Jednocześnie Zarząd ŚZPS informuje, że zgodnie z par. 30 pkt 2 i 3 oraz Uchwałą Zarządu z dnia 23.03.2023, sprawozdanie Zarządu, Regulamin Obrad i porządek Zebrania zostaną umieszczone na stronie internetowej ŚZPS Katowice www.szps.pl na 14 dni przed terminem Zebrania.

Pełnomocnictwo Delegata na Walne Zebranie SZPS