Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Statut Śląskiego Związku Piłki Siatkowej

Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§1

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie “Związkiem”.

§2

Terenem działania Związku jest obszar województwa Śląskiego, a siedzibą miasto Katowice.

§3

Związek działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§4

1. Związek posiada osobowość prawną.

2.  Związek może być członkiem organizacji o podobnym profilu działania

3.  Związek może powołać regionalne lub okręgowe związki na podległym mu terenie.

§5

Związek jest członkiem Polskiego związku Piłki Siatkowej oraz działa zgodnie z jego statutem, regulaminem, uchwałami i wytycznymi.

§6

Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Związek może zatrudniać pracowników.

§7

Związek może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Rozdział 2. Cele i środki działania.

§8

1. Podstawowym celem Związku jest upowszechnianie i rozwój piłki siatkowej na terenie województwa objętego zakresem działania Związku.

2.  Cele, o których mowa w ust.1, Związek realizuje w szczególności przez:

 1. zrzeszenia stowarzyszeń kultury fizycznej działających w zakresie piłki siatkowej
 2. ustalanie kierunków rozwoju piłki siatkowej na terenie województwa
 3. opracowywanie planów szkoleniowych prowadzenie i organizowanie:
  1. szkolenia zawodników
  2. szkolenia i doszkalania trenerów, instruktorów, działaczy i sędziów
  3. opracowywanie systemu współzawodnictwa sportowego na terenie województwa w uzgodnieniu z władzami sportowymi
  4. realizację zadań wynikających z ustalenia władz polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz zadań określonych statutem Związku.

§9

Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

Rozdział 3. Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki.

§10

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających

§11

Członkami zwyczajnymi mogą być stowarzyszenia kultury fizycznej działające w zakresie piłki siatkowej na obszarze województwa.
Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne działające za pośrednictwem swego przedstawiciela i osoby fizyczne uznające i wspierające materialne cele Związku.
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia

§12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. uczestniczenia przez swych delegatów w Walnym Zebraniu Związku,
 2. wyboru władz Związku oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Piłki Siatkowej,
 3. uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Związku,
 4. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Związku oraz oceniać ich działania,
 5. korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku.
 6. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§13

Członkowie Związku obowiązani są do:

 1. aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu oraz realizacji zadań statutowych Związku,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Związku,
  stałego podnoszenia poziomu sportowego swych członków,
 3. udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Związek,
 4. regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminach ustalonych przez Zarząd.

§14

1. Członkostwo ustaje w przypadku:

 1. wystąpienia członka ze Związku zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Związku,
 2. rozwiązania się stowarzyszenia,
 3. wykluczenie przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.
 4. Członek Związku może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Związku lub naruszenia postanowień statutu, uchwał i decyzji Związku.
 5. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych,
  a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Związku.

2. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

 

Rozdział 4. Władze Związku.

§15

Władzami Związku są:

 1. Walne Zebranie Delegatów,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§16

Kadencja władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od przyjętego postanowienia w tym zakresie. Do władz Związku wchodzą osoby, które kolejno otrzymały największą liczbę głosów.

§17

1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Delegatów zwoływane przez Zarząd co dwa lata jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

 1. uchwalenie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Związku,
 2. wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. uchwalenie głównych kierunków i programów działania Związku,
 4. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz,
 5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka,
 7. rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Związku.

§18

1. W walnym Zebraniu Delegatów udział biorą:

 1. z głosem stanowiącym – delegaci członków zwyczajnych wybrani wg klucza wyborczego ustalonego przez Zarząd Związku, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 2. z głosem doradczym – członkowie honorowi, przedstawiciele członków wspierających.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie zwyczajni Związku powinni być zawiadomieni co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Delegatów.
Materiały dotyczące spraw związanych z Walnym Zebraniem winny być przekazane delegatom nie później niż tygodnie przed zebraniem.

§19

Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów w pierwszym terminie i bez względu na liczbę delegatów w drugim terminie.

§20

1. Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów może być zwołane na skutek:

 1. uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów,
 2. wniosku Komisji Rewizyjnej,
 3. wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Związku.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd w terminie dwóch miesięcy od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, do których zostało zwołane.

§21

1.  Zarząd Związku jest organem władzy pomiędzy Walnymi Zebraniami Delegatów.

2.  Zarząd Związku składa się z 9-17 osób, w tym Prezesa wybieranego przez Walne Zebranie Delegatów, Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

§22

Do kompetencji Zarządu Związku należy:

 1. reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
 2. realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Delegatów,
 3. kierowanie całokształtem działalności Związku,
 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,
 5. uchwalanie planów działania i planów finansowych, wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Związku
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów oraz przygotowywanie stosownej dokumentacji,
 7. powoływanie regionalnych lub okręgowych związków, komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów,
 8. przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Związku,
 9. wnioskowanie w sprawach odznaczeń resortowych i państwowych.

§23

W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji. Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów.

§24

1.  W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Związku – Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Związku.

2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd Związku.

3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Prezes.

§26

Prezes kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Związek wobec innych instytucji.

§27

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza do najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Związku.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie z działalności Związku oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.
5. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej i jej organów określają regulaminy uchwalone przez Komisje.

§28

1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział 5. Majątek i fundusze Związku.

§29

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusz Związku składają się:

 1. składki roczne członków Związku,
 2. wpływy z zawodów organizowanych przez Związek,
 3. darowizny, dotacje i środki pochodzące z innej działalności statutowej i gospodarczej Związku.

§30

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa oraz sekretarza lub głównego księgowego względnie osób przez nich upoważnionych spośród członków Zarządu.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe.

§31

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania.

§32

1. Rozwiązanie się związku następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się związku powinna określać przeznaczenie majątku i sposób likwidacji.

§33

Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Delegatów oraz Zarządowi Związku.

 

Statut zatwierdzono Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania delegatów klubów woj. śląskiego (członków zwyczajnych ) w dniu 7,-czerwca 1999r. w, Katowicach.