Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Statut Śląskiego Związku Piłki Siatkowej

 

STATUT  ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

 

§1

 1. Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach (w skrócie ŚZPS), zwany dalej Związkiem, jest utworzony przez członków-założycieli dla rozwoju piłki siatkowej na terenie województwa śląskiego oraz dla realizacji celów statutowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej na terenie województwa śląskiego.
 2. Związek działa w dziedzinie piłki siatkowej, siatkówki plażowej oraz innych odmianach piłki siatkowej aprobowanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej.

 

§2

 1. Terenem działania Związku jest obszar województwa śląskiego, siedzibą miasto Katowice.
 2. Dla realizacji swoich celów Związek może działać także poza granicami województwa śląskiego.

 

§3

Związek samodzielnie określa programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność.

 

§4

Związek działa zgodnie z ustawą o sporcie, Statutem Polskiego Związku Piłki Siatkowej i innymi aktami prawnymi regulującymi w szczególności działalność w zakresie sportu i kultury fizycznej.

 

Rozdział II

Cel i środki działania

 

§5

Cele działania Związku są następujące:

1)  organizacja współzawodnictwa sportowego, rozwój i popularyzacja piłki siatkowej we wszystkich

jej formach;

2)  prezentowanie spraw piłki siatkowej na terenie województwa śląskiego i wobec Polskiego Związku

Piłki Siatkowej;

3)  wspieranie działalności zrzeszonych w Związku członków;

4)  wykonywanie zadań zleconych przez Polski Związek Piłki Siatkowej.

 

§6

Związek realizuje swoje cele przez:

1)  realizację wytycznych Polskiego Związku Piłki Siatkowej, władz państwowych i samorządowych –

w zakresie rozwoju piłki siatkowej, a w szczególności dzieci i młodzieży;

2)  organizację w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów, imprez sportowych na terenie swojego

działania, również na zlecenie Polskiego Związku Piłki Siatkowej i innych organizacji;

3)  ustalenie systemu zawodów w piłce siatkowej na podstawie uzgodnień i wytycznych Polskiego

Związku Piłki Siatkowej;

4)  opracowanie i realizację planów pracy, kalendarza imprez oraz preliminarzy finansowych dla swej

działalności;

5)  organizowanie szkolenia i doszkalania zawodników i zawodniczek, instruktorów, trenerów, sędziów

i działaczy społecznych piłki siatkowej;

6)  prowadzenie ewidencji zawodników/czek , kadry instruktorsko-trenerskiej, sędziów i działaczy oraz

sprawozdawczości w zakresie rozgrywek, klasyfikacji itp. wymaganych przez Polski Związek Piłki

Siatkowej i władze sportowe;

7)  rozstrzyganie sporów między członkami Związku;

8)  czuwanie nad należytym poziomem etycznym wśród członków Związku, w tym egzekwowanie

odpowiedzialności dyscyplinarnej;

9)  stosowanie wyróżnień i kar oraz wnioskowanie o nadanie odznaczeń i wyróżnień;

10)  prowadzenie działalności promocyjnej oraz pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł;

11)  prowadzenie działań z zakresu integracji społeczności i środowisk, z wykorzystaniem piłki

siatkowej;

12)  prowadzenie innych działań społecznie użytecznych, z wykorzystaniem piłki siatkowej, np. z

zakresu: pomocy osobom niepełnosprawnym czy zagrożonym wykluczeniem społecznym, pomocy

osobom dotkniętym bądź zagrożonym uzależnieniami czy innymi zjawiskami społecznie

niebezpiecznymi;

13)  pomoc Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej w realizacji jego celów statutowych, na terenie

województwa śląskiego, w innych odpowiednich formach;

14)  ponoszenie kosztów realizacji celów.

 

Rozdział III

Zasady organizacyjne

 

§7

 1. Związek jest dobrowolnym stowarzyszeniem członków do niego należących, realizujących zadania             rozwoju i popularyzacji piłki siatkowej we wszystkich jego formach.

 

 1. Związek jest bezpośrednią władzą we wszystkich sprawach odnoszących się do piłki siatkowej w ramach uprawnień wynikających z niniejszego Statutu.

 

§8

Związek jest członkiem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Związek może również być członkiem innych organizacji, o ile członkostwo w takiej organizacji może przyczynić się do realizacji celów Związku.

 

§9

Związek jest organem fachowym i doradczym dla terenowych władz sportowych i publicznych oraz organizacji społecznych w zakresie piłki siatkowej i w tym charakterze udziela wyjaśnień, opiniuje podania i wystąpienia swych członków do tychże czynników w sprawach piłki siatkowej.

 

§10

Przed przystąpieniem do Związku, kandydaci na członków (zarówno kluby sportowe, jak i inne podmioty zainteresowane członkostwem) niezależnie od swojej formy prawnej, poddają się postanowieniom niniejszego Statutu i wydawanym na jego podstawie zarządzeniom, regulaminom i decyzjom. Zrzeszone w Związku podmioty  wraz z uzyskaniem członkostwa  uzyskują dla siebie (i w odpowiedni sposób dla swych członków) prawa i przywileje wynikające z przynależności do Związku.

 

§11

Związek działa zgodnie z niniejszym Statutem.

 

§12

Związek używa pieczęci o nazwie: Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach oraz może posiadać znaki organizacyjne.

 

 

Rozdział IV

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

 

§13

Członkowie Związku dzielą się na:

1)   członków zwyczajnych;

2)   członków wspierających;

3)   członków honorowych.

 

§14

Członkami zwyczajnymi Związku są kluby piłki siatkowej działające w formie prawnej prawem przewidzianej dla klubów sportowych, mające siedzibę na terenie województwa śląskiego.

 

§15

Członkowie zwyczajni wymienieni w § 14 składają deklarację przystąpienia do Związku wg ustalonego wzoru.

 

§16

Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:

 1. brania udziału poprzez swoich przedstawicieli w Walnych Zgromadzeniach (zgodnie z ordynacją);
 2. czynnego prawa wyborczego do władz Związku za pośrednictwem swoich przedstawicieli, zwanymi dalej „Przedstawicielami Członków”;
 3. zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku;
 4. uzyskiwania od organów Związku informacji o ich działalności i zamierzeniach;
 5. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku;
 6. pomocy szkoleniowej i organizacyjnej.

 

§17

Członkowie zwyczajni Związku zobowiązani są do:

 1. aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia sportowego poziomu piłki siatkowej;
 2. uczestniczenia w realizacji celów Związku;
 3. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał, zarządzeń i decyzji Związku oraz przepisów obowiązujących w sporcie;
 4. regularnego opłacania składek członkowskich oraz innych opłat ustalonych przez Zarząd Związku lub Polskiego Związku Piłki Siatkowej, a wynikających z udziału w rozgrywkach organizowanych na podstawie ustalonego kalendarza imprez;
 5. brania udziału w Walnych Zgromadzeniach  przez swoich przedstawicieli;
 6. dbania o dobry wizerunek Związku;
 7. przestrzegania etyki w sporcie.

 

§18

 1. Członkostwo zwyczajne Związku ustaje w przypadku:
  • rezygnacji zgłoszonej na piśmie przez członka Związku do Zarządu;
  • rozwiązania, postawienia go w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości;
  • wykluczenia ze Związku na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.
 1. W przypadku wykluczenia członka zwyczajnego ze Związku, Zarząd niezwłocznie składa do

Polskiego Związku Piłki Siatkowej wniosek o wykluczenie klubu z jego struktur.

 1. Do czasu uprawomocnienia się uchwały o wykluczeniu klub jest zawieszony w prawach

członkowskich.

 1. Członek zwyczajny może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku

naruszenia postanowień Statutu na okres nie dłuższy niż 1 rok.

 1. Zawieszenie członka zwyczajnego w prawach członkowskich Związku polega na czasowym

pozbawieniu go uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach piłki

siatkowej organizowanych przez Związek.

 

 

§19

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna popierająca cele Związku

w sposób zadeklarowany wobec Związku.

 1. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia według ustalonego

wzoru.

 1. Członkowie wspierający Związek posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem

czynnego prawa wyborczego i głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu.

 1. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku:

1)  wystąpienia na piśmie do Zarządu o skreślenie z listy członków Związku;

2) wykluczenia ze Związku na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w przypadku             rażącego naruszenia postanowień niniejszego Statutu lub zaprzestania popierania celów Związku w             zadeklarowany sposób;

3)  rozwiązania się podmiotu będącego członkiem wspierającym Związku, postawienia go w stan             likwidacji lub ogłoszenia upadłości, jak również w przypadku osoby fizycznej-śmierci.

 

§20

 1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Związku osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju piłki siatkowej.
 2. Członek honorowy posiada uprawnienia: brania udziału w Walnych Zgromadzeniach, zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku, uzyskiwania od organów Związku informacji o ich działalności i zamierzeniach.
 3. Członek honorowy może być pozbawiony tytułu i uprawnień przez Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu Związku w razie popełnienia czynu niegodnego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§21

Wszyscy członkowie Związku, niezależnie od ich statusu, mają obowiązek:

1)  dbania o dobre imię Związku,

2)  przestrzegania Statutu, regulaminów oraz przepisów określających działalność Związku,

3)  aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu piłki siatkowej,

4)  opłacania składek członkowskich – od tego obowiązku zwolnieni są członkowie honorowi.

 

 

§22

 1. Od uchwał Zarządu Związku o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich, przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały na piśmie.
 2. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zgromadzenie, prawa wykluczonego członka ulegają zawieszeniu.
 3. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

Rozdział V

Władze Związku

 

§23

Władzami Związku są:

1)  Walne Zgromadzenie,

2) Zarząd,

3)  Komisja Rewizyjna.

 

§24

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej  trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od podjętej uchwały w tej sprawie przez Walne Zgromadzenie.
 2. Sposób przeprowadzenia wyborów, zgłaszania Kandytów, tryb postępowania określa Regulamin Walnego Zgromadzenia, zgodny z postanowieniami niniejszego Statutu.

 

§25

Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie.

 

 

§26

Walne Zgromadzenia zwoływane są dla załatwienia spraw związanych z działalnością Związku i dzielą się na:

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, zwoływane przez Zarząd Związku raz

na cztery lata;

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, zwoływane przez Zarząd Związku w I kwartale

trzeciego roku trwania kadencji władz Związku;

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd Związku w terminie trzech miesięcy

chwili zgłoszenia odpowiedniego wniosku dla załatwienia konkretnej sprawy.

 

§27

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:

 1. określanie kierunków działalności Związku;
 2. przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępującego Zarządu;
 3. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Związku;
 4. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia nieruchomości;
 5. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium poszczególnym członkom ustępującego

Zarządu;

 1. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu;
 2. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
 3. uchwalenie regulaminu Komisji Rewizyjnej;
 4. określenie liczby członków Zarządu w kadencji;
 5. wybór Prezesa, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej (dotyczy Walnego Zgromadzenia

Sprawozdawczo-Wyborczego) oraz – o ile właściwe przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej nie

stanowią inaczej – Delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Piłki Siatkowej;

 1. nadawanie godności członka honorowego Związku.

 

§28

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego należą również inne sprawy wymienione

w odpowiednich jednostkach redakcyjnych w Statucie.

 

§29

 1. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy rozpatrywanie tylko tych spraw, dla których zostało zwołane.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd na wniosek:
 • Zarządu;
 • co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Związku;
 • Komisji Rewizyjnej .

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od daty złożenia wniosku w siedzibie Związku.

 

§30

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje i przygotowuje Zarząd. Jeśli Zarząd nie wykonuje tego obowiązku,

może on być wykonany przez Komisję Rewizyjną lub przez co najmniej połowę liczby członków

zwyczajnych Związku. Koszty zwołania ponosi Związek.

 

 1. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia pisemnie członków (listem poleconym) co najmniej

na 30 dni przed datą Zgromadzenia.

 

 1. Materiały dotyczące spraw rozpatrywanych na Zgromadzeniu winny być przesłane członkom

najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. W razie planowanych zmian

w Statucie czy regulaminach, przesyłane materiały powinny zawierać treść planowanych zmian.

 

 

§31

 1. W Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym oraz czynnym prawem wyborczym mają prawo

brać udział przedstawiciele członków zwyczajnych („Przedstawiciele Członków”),

 

 1. Bierne prawo wyborcze, tj. uprawnienie do bycia wybranym członkiem (w tym Prezesem) Zarządu

lub członkiem (w tym Przewodniczącym) Komisji Rewizyjnej, przysługuje każdej osobie fizycznej,

mającej pełną zdolność do czynności prawnych, nie karanej za popełnione umyślnie przestępstwo

lub przestępstwo skarbowe.

 

 1. Przedstawiciel Członka, będący jednocześnie członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, nie bierze

udziału w głosowaniach dotyczących udzielenia jemu absolutorium, kwestiom dotyczącym jego

odpowiedzialności względem Związku oraz w innych głosowaniach dotyczących go bezpośrednio

spraw.

 

§32

 1. Każdy członek zwyczajny, pod warunkiem, iż nie zalega wobec Związku z opłatami statutowymi, ma prawo wyznaczyć (delegować)  na każdorazowo odbywane Walne Zgromadzenie swojego przedstawiciela/swoich przedstawicieli („Przedstawicieli Członków”)według następującego klucza:
 • każdy klub sportowy będący członkiem zwyczajnym Związku lub inny członek zwyczajny – 1 osobę;
 • dodatkowo każdy klub sportowy posiadający co najmniej jedną sekcję (kobiet lub mężczyzn) w rozgrywkach szczebla centralnego według stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się Walne Zgromadzenie – 1 osobę za każdą sekcję według stanu rzeczy z aktualnie trwających rozgrywek (a gdy zostały zakończone z ich końca).
 1. Zarząd na podstawie posiadanych danych, określa liczbę upoważnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
 2. Dla wydania mandatu upoważniającego do udziału w głosowaniach, Przedstawiciel Członka musi przedstawić pisemne upoważnienie do reprezentowania członka zwyczajnego.
 3. Jedna osoba fizyczna może otrzymać tylko jeden mandat (mandat jednego członka).
 4. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzone są na podstawie Regulaminu obrad, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
 5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym lub tajnym (w zależności od stosownego postanowienia Regulaminu obrad) zwykłą większością głosów, przy czym w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie – bez wymogu obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Drugi termin odbywa się 30 minut po pierwszym terminie. Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie w sytuacji, gdy w pierwszym terminie próg obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania nie jest spełniony..
 6. 7. Dla podjęcia uchwał w sprawach majątkowych, zmiany Statutu lub rozwiązania Związku, wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów, przy czym w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie – bez wymogu obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Drugi termin odbywa się 30 minut po pierwszym terminie. Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie w sytuacji, gdy w pierwszym terminie próg obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania nie jest spełniony.

 

 

Zarząd

 

§33

 1. Zarząd składa się z 9 – 17 osób, w tym Prezes Związku, wybieranego w oddzielnym głosowaniu przez Walne Zgromadzenie.
 2. Kandydatów na członków Zarządu mają prawo zgłaszać: wybrany Prezes Związku oraz Przedstawiciele Członków uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym.
 3. Pozostali członkowie Zarządu są wybierani w liczbie 8-16 osób przez Walne Zgromadzenie.
 4. Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego i Szkolenia, wybierani są przez autonomiczne środowiska i są rekomendowani w skład Zarządu na Walnym Zgromadzeniu.
 5. Zarząd ma prawo dokooptować do swego składu nowych członków spośród Przedstawicieli Członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w miejsce tych, którzy z różnych przyczyn przestali być członkami Zarządu w czasie trwania kadencji. Liczba dokooptowanych osób nie może przekroczyć 1/3 członków pochodzących z wyboru. Członkowie dokooptowani pełnią swój mandat do końca kadencji całego Zarządu.
 6. Osoba wybrana lub dokooptowana w skład Zarządu składa niezwłocznie po wyborze pisemne oświadczenie o przyjęciu wyboru oraz zapewnienie przestrzegania w swej działalności związkowej postanowień Statutu, zarządzeń, regulaminów i uchwał obowiązujących w Związku i Polskim Związku Piłki Siatkowej.
 7. Prezes Związku i członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie lub odpłatnie. Decyzję

o zasadach wynagrodzenia i wysokości uposażenia podejmuje Zarząd w obecności co najmniej 2/3 swojego składu. Umowy w tym zakresie podpisuje w imieniu Związku przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 1. Zarząd może powołać Prezydium, a w jego ramach Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. Posiedzenia Prezydium są protokołowane.
 2. Wygaśnięcie mandatu Prezesa lub Członka Zarządu przed upływem kadencji następuje w razie:
 1. śmierci
 2. rezygnacji
 3. c) utraty biernego prawa wyborczego.

 

 1. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje Zarząd.
 2. W wypadku wygaśnięciu mandatu  Prezesa Związku w czasie trwania kadencji, wyboru nowego Prezesa dokonują na najbliższym posiedzeniu członkowie Zarządu spośród aktualnego składu Zarządu. Ustąpienie Prezesa Związku nie jest jednoznaczne z jego ustąpieniem z funkcji członka Zarządu Związku.

 

 

§34

 1. Zarząd działa w imieniu Związku, kieruje jego działalnością i reprezentuje Związek na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należą następujące sprawy:
 • uchwalanie planów działania i sporządzanie kalendarza imprez sportowych na dany rok kalendarzowy;
 • zatwierdzanie regulaminów rozgrywek, regulaminów dotyczących przynależności zawodników do klubów sportowych, regulaminów sędziowskich, regulaminów dyscyplinarnych i innych regulaminów przygotowywanych przez Wydziały;
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
 • uchwalanie planów finansowych Związku, ustalanie wysokości składek członkowskich, wpisowego, licencji, kar i innych opłat zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • przyjmowanie, wykluczanie i zawieszanie w prawach członkowskich członków zwyczajnych i wspierających Związek;
 • tworzenie i zatwierdzanie składu osobowego Wydziałów i innych organów wykonawczych Zarządu;
 • ocena wyników pracy szkoleniowej klubów, sekcji oraz podejmowanie w tych sprawach odpowiednich decyzji;
 • zatwierdzanie list uprawnień sędziów oraz nadawanie klas sędziowskich;
 • stosowanie nagród i kar według postanowień statutowych;
 • wnioskowanie w sprawach odznaczeń resortowych i państwowych;
 • zwoływanie Walnych Zgromadzeń;
 • sporządzanie sprawozdań ze swej działalności;
 • nadzór nad organizacją i pracą Biura Związku;
 • organizacja i nadzór rozgrywek w piłce siatkowej;
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Związku;
 • przyjmowanie regulaminów działania Wydziałów i innych organów wykonawczych Zarządu;
 • wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego Związku.
 • podejmowanie innych czynności związanych z działalnością Związku, a nie zastrzeżonych dla innych władz Związku.

 

§35

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Związku lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
 4. W okresie między posiedzeniami w sprawach nagłych decyzje podejmuje Prezydium (o ile zostało powołane). Decyzje te wymagają akceptacji Zarządu na jego najbliższym posiedzeniu.
 5. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu oraz Prezydium (o ile zostało powołane) określają regulaminy.

 

§36

 1. Praca Zarządu podlega kontroli:

1)  Komisji Rewizyjnej,

2)  innych organów kontrolnych działających na mocy odpowiednich przepisów.

 1. Kontrola sprawowana jest pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.
 2. Wyniki kontroli przedstawiane są Zarządowi i na Walnych Zgromadzeniach, z     odpowiednimi wnioskami  i zaleceniami.

 

§37

 1. Zarząd dla usprawnienia pracy Związku powołuje Wydziały, Dyrektora Biura Związku oraz w

miarę potrzeb inne organy wykonawcze Zarządu.

 

 1. Organy wykonawcze Zarządu Związku pracują na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez

Zarząd.

 

Komisja Rewizyjna

 

 • 38
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 5-7 osób wybranych na Walnym Zgromadzeniu.
 2. Komisja Rewizyjna spośród swojego składu wybiera Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Komisja ma prawo dokooptować do swego grona nowych członków, w miejsce tych, którzy zrezygnowali z różnych powodów w czasie trwania kadencji, spośród Przedstawicieli Członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.  Maksymalna ilość członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ilości członków pochodzących z wyboru.

 

Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności       Związku, z uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem legalności, celowości,      rzetelności i gospodarności działania.

 

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z zaleceniami wynikającymi z ustaleń             kontroli oraz żądania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 2. Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie oraz posiada

wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom             ustępującego Zarządu.        7.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek, może brać udział w

posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

 1. Komisja Rewizyjna pracuje na podstawie Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
 2.   Członkowie Komisji Rewizyjnej składają niezwłocznie po wyborze pisemne oświadczenia, o

których mowa w § 33 pkt. 6 tj. o przyjęciu wyboru.

 1. Komisja Rewizyjna odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

 

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje i prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub  w

razie nieobecności Przewodniczącego – jego Zastępca, w razie nieobecności Zastępcy

– wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji Rewizyjnej.

 

 1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

 

 1. Decyzje Komisji zapadają w formie uchwały podjętej większością głosów w obecności

co najmniej 3/5 składu.

 

 1. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu głos decydujący ma prowadzący posiedzenie

członek Komisji Rewizyjnej.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
 2. a) być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, być       osobami  skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia   publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. b) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej innych należności niż zwrot   uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Decyzję w zakresie takich należności podejmuje Walne Zgromadzenie.

 

 1. Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego lub Członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji następuje w razie:

 

 1. a) śmierci
 2. b) rezygnacji
 3. c) utraty biernego prawa wyborczego.
 4. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje Zarząd.
 5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Członka Komisji Rewizyjnej w czasie

trwania kadencji, wyboru nowego Przewodniczącego dokonują na najbliższym posiedzeniu       członkowie Komisji spośród aktualnego składu Komisji.

 

Rozdział VI

Nagrody, wyróżnienia, kary

 

 

§39

 1. Zarząd Związku ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla piłki siatkowej klubów, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i innych działaczy.
 2. Zarząd Związku może występować o nadanie odznaczeń resortowych, państwowych oraz odznaczeń nadawanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej osobom wymienionym w pkt.1.

 

§40

 1. Zarząd Związku ma prawo nakładania kar na:
 • członków Związku;
 • członków Zarządu;
 • zawodników;
 • trenerów i instruktorów;
 • sędziów;
 • innych działaczy.
 1. Tryb postępowania dyscyplinarnego, jak też rodzaje kar określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego i właściwe regulaminy Polskiego Związku Piłki Siatkowej, a w zakresie tamże nieuregulowanym – regulaminy uchwalone przez Zarząd.

 

 

§41

 1.   W postępowaniach dyscyplinarnych organem pierwszej instancji jest Wydział Dyscypliny.
 2. Organem odwoławczym od rozstrzygnięć pierwszej instancji jest Zarząd.

 

 

Rozdział VII

Majątek i fundusze

 

§42

 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa i fundusze.
 2. Na fundusze Związku składają się w szczególności:
 • składki członkowskie;
 • opłaty transferowe;
 • dochody z organizacji zawodów i imprez;
 • dochody z prowadzonych rozgrywek oraz innej działalności statutowej;
 • dotacje i granty;
 • wpływy z darowizn oraz innych form ofiarności.

 

 1. Zarząd może zadecydować o podjęciu przez Związek działalności gospodarczej oraz jej             przedmiocie. Ewentualne dochody z działalności gospodarczej przeznaczane są na cele statutowe.

 

§43

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych składają w imieniu Związku działający łącznie dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes.

 

§44

 1. Zakres i zasady działalności finansowej Związku regulują odrębne przepisy obowiązujące związki

sportowe.

 1. Podstawą bieżącej działalności finansowej Związku jest roczny plan finansowy. Zabrania się:

 

 1. a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie

organów oraz pracownicy Związku pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

 

 1. b) przekazywania majątku Związku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 2. c) wykorzystywania majątku Związku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to

 

wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 1. d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Związku, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

Rozdział VIII

Biuro Związku

 

§45

 1. Dyrektor Biura Związku kieruje bieżącą działalnością Związku, a w szczególności:

 

1) wykonuje uchwały Zarządu;

2) realizuje decyzje podjęte przez Prezesa Związku i Zarząd;

3) kieruje pracą Biura Związku;

4) przygotowuje posiedzenia Zarządu;

5) realizuje ramowy plan działalności Związku oraz roczny plan finansowy Związku pod stałym  nadzorem Zarządu;

 1. Funkcję zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora Biura Związku sprawuje Prezes Związku. Dyrektor Biura Związku wykonuje czynności pracodawcy w sprawach ze stosunku pracy wobec pracowników Biura Związku.
 2. Pracownicy Biura Związku podlegają służbowo Dyrektorowi Biura Związku.
 3. Zarząd może upoważnić Dyrektora Biura Związku do podpisywania dokumentów w przypadkach i zakresie określonych w upoważnieniach.
 4. Regulamin pracy i regulamin wynagradzania pracowników Biura Związku określa Zarząd w drodze uchwały.

 

Rozdział IX

Zmiana Statutu, rozwiązanie Związku

 

§46

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Związku podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby Przedstawicieli Członków.

 

§47

Uchwała o rozwiązaniu Związku określa sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.

 

Rozdział X

Postanowienie końcowe

 

 

§48

Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem jego rejestracji w prawem przewidziany sposób.